Všeobecné obchodné podmienky

1. Základne pojmy
 
Prevádzkovateľom internetového obchodu lhcarbon.sk je:
Ľuboš Hloža-Modellsport
Bobot 341
913 25
Slovenská republika
 
IČO:34 266 500
IČ DPH:SK 1020321698
Číslo živnostenského registra: 309-10032
Číslo účtu.: 2621271849/1100(TB)
 
Tel.: +421 905 336 527
Mail: lubos@modellsport.sk
(ďalej len predávajúci)
 
Objednávateľ je osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala a zaplatila za služby alebo tovar na stránkach lhcarbon.sk. Objednávateľ musí v objednávke, resp. pri registrácii presne a pravdivo uviesť adresu doručenia, prípadne iné kontaktné údaje. Objednávka je príkazom pre predávajúceho na realizáciu objednaného tovaru od objednávateľa. Všetky objednávky realizované prostredníctvom lhcarbon.sk sú záväzné.
 
 
2. Dodanie tovaru
 
Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v čase objednávky a za dohodnutú cenu s objednávateľom.
 
Objednávateľ sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu. V prípade neprevzatia tovaru je objednávateľ v zmysle zákona povinný zaplatiť všetky výdavky spojené s poštovným a balným .
 
Predávajúci nenesie zodpovednosť za poškodenie zásielky zavinené doručovateľom.
 
Dodacia lehota je 1-14 pracovných dní, podľa dostupnosti a typu tovaru od prijatia Vašej objednávky.
 
Nezodpovedáme za:
-oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
-oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou
 
 
3. Ceny tovaru
 
Ceny uvedené v internetovom obchode lhcarbon.sk, sú platné v čase objednania tovaru. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke. Faktúra slúži zároveň aj ako dodací a záručný list.

 

4. Platobné podmienky
 
Za objednaný tovar cez lhcarbon.sk môžete zaplatiť prostredníctvom:
 
 dobierka - zaplatenie tovaru v hotovosti pri prevzatí zásielky
 
 zálohová faktúra – na Váš e-mail, ktorý ste zadali pri registrácii, príde vystavená zálohová faktúra, ktorá bude obsahovať všetky potrebné údaje na uhradenie objednávky, (tovar bude odoslaný po uhradení objednávky)
 
 
5. Poštovné a balné
 
Tovar je objednávateľovi dodaný prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérom. Na základe telefonického dohovoru je možný osobný odber.
 
Pri objednávke nad 1250,-Eur bez DPH poštovné neplatíte (je bezplatné).
Bezplatné poštovné sa nevzťahuje na epoxidové živice, tužidlá a ďalšie produkty, ktoré dodávateľ z týchto podmienok vyberie.
 
 
Nadrozmerný tovar a tovar, ktorý je ťažší viac ako 15kg je zasielaný prostredníctvom kuriéra za príslušný poplatok.
 
Ak nie je medzi dodávateľom a odberateľom dohodnuté inak, tovar zostáva až do jeho úplného zaplatenia majetkom dodávateľa.
 
 
6. Záručné podmienky a reklamácia
 
Záručné podmienky sa riadia ustanovením Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov s výnimkou materiálov, ktorých exspiračná doba stanovená výrobcom je kratšia ako 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru objednávateľom. Doklad o prevzatí tovaru ( o zaplatení) si preto dôkladne uschovajte.
 
V prípade ,že ste od nás obdŕžali tovar, ktorý je poškodený alebo nefunkčný čo najskôr nás kontaktujte! Najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru!
Po doručení reklamovaného tovaru prevádzkovateľovi bude objednávateľ bezodkladne informovaný o tejto skutočnosti e-mailom. Prevádzkovateľ rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 7 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby.
Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.
 
 tovar musí byť zaslaný kompletne, tak ako bol prevzatý od prevádzkovateľa
 k reklamovanému tovaru musia byť priložené všetky doklady, ktoré objednávateľ s tovarom obdžal
 
 
Záruka sa nevzťahuje na:
 
- chyby vzniknuté bežným používaním,
- chyby vzniknuté nesprávnym skladovaním,
- chyby spojené s akoukoľvek vonkajšou príčinou (napríklad nárazom),
- nesprávne a nezodpovedajúce používanie výrobkov.
 
Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby!
 
Predávajúci nezodpovedá za také chyby, ktoré vzniknú nešetrným zaobchádzaním, násilným zaobchádzaním, neodbornou manipuláciou a neodborným ošetrovaním zo strany kupujúceho.
Taktiež sa záruka nevzťahuje na chyby vzniknuté použitím v podmienkach, ktoré nie sú bežné u daného typu výrobku a chyby vzniknuté pôsobením živlov.
 
Pri uplatnení reklamácie na chybu tovaru je predávajúci povinný preveriť, či sa jedná o chybu odstrániteľnú. Pokiaľ sa jedná o chybu neodstrániteľnú môže predávajúci tovar vymeniť, poskytnúť zľavu alebo vrátiť kupujúcemu plnú kúpnu cenu a to podľa dohody oboch strán. Pokiaľ sa jedná o chybu odstrániteľnú postupuje predávajúci nasledujúcim spôsobom:

Na svoje náklady odstráni zistenú chybu. Chybu odstráni bez zbytočného odkladu a s náležitou starostlivosťou, najneskôr však do 4 týždňov od prevzatia oprávnenej reklamácie. Ak vec nebola ešte použitá môže kupujúci podľa svojho uváženia túto vec vymeniť. V prípade, že je chybná iba súčasť veci, má kupujúci právo na výmenu tejto súčasti a nie celej veci. Ak sa na opravených tovaroch vyskytne opätovne chyba (rozumie sa druhýkrát) alebo pre väčší počet chýb nemôže vec riadne užívať, predávajúci chybnú vec vymení, poskytne zľavu alebo vráti kúpnu cenu.
 
7. Odstúpenie od zmluvy
 
Zo zákona je možné bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy (teda vrátenie tovaru) do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar musí byť dodaný neporušený, tak ako bol prevzatý od prevádzkovateľa a schopný ďalšieho predaja so všetkými dokladmi. Po spätnom obdŕžaní tovaru vám najneskôr v lehote 15 dní vrátime peniaze v plnej výške. Náklady na vrátenie tovaru znáša objednávateľ.
 
8. Ochrana osobných údajov
 
Odoslaním údajov vyjadruje objednávateľ súhlas so spracovaním osobných údajov v znení Zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Informácie poskytnuté prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Na prianie registrovaného zákazníka jeho osobné údaje vymažeme z našej databázy.
 
9. Záverečné ustanovenia
 
Všetky vzťahy vznikajúce medzi prevádzkovateľom a objednávateľom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto zmluvné podmienky meniť v prípade potreby.
 
Tieto špecifické obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa  1.2.2011
 
 
10. Súhlas s obchodnými podmienkami
 
Kupujúci objednaním tovaru na www.lhcarbon.sk súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a to v plnom rozsahu.