Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov e-shop Ľuboš Hloža-Modellsport.

Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v Registračnom formulári na webovom sídle firmy  Ľuboš Hloža-Modellsport  www.lhcarbon.sk .

V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je firma Ľuboš Hloža-Modellsport so sídlom Bobot 341, 913 25,
IČO: 34266500 (ďalej len firma modellsport) oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v e-shope firmy Modellsport na účely registrácie užívateľov, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky.
V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie v e-shope firmy Modellsport, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámiť emailom na info@lhcarbon.sk .

Firma Modellsport si vyhradzuje právo ukončiť registráciu v e-shope: lhcarbon.sk, ak nebola za posledných 36 mesiacov zrealizovaná žiadna objednávka.Po zrušení registrácie v e-shope firmy Modellsport a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu je firma Modellsport povinná uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované. Zakliknutím políčka „Odoberať novinky“ v Registračnom formulári a v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujete firme Modellsport svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v Registračnom formulári ako aj údajov o Vašich nákupoch počas celej doby platnosti súhlasu na účely zasielania ponúk tovaru a služieb a informácií o rôznych akciách poštou, emailom alebo SMS správou.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite na adresu firmy Modellsport prípadne emailom na info@lhcarbon.sk.

Po ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný firmu Modellsport informovať o ich zmene poštou na adresu firmy, prípadne emailom na info@lhcarbon.sk.
Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú poskytované sprostredkovateľom teda subjektom zmluvne spolupracujúcim s firmou Modellsport , ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz a pod.

Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania auditu.

Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od firmy Modellsport vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov spracúvaných firmou Modellsport.Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým budú Vaše osobné údaje poskytnuté: Slovenská pošta a.s., Slovak Parcel Servis,.